DE EN NL
CSR-i - CarmanagmentCSR-i - Carmanagment CSR-i - Carmanagment CSR-i - Carmanagment CSR-i - CarmanagmentCSR-i - Carmanagment

Projectvoorbeelden

Schademanagement

Opdrachtgever

Medium-size leasemaatschappij

Opdracht

Schademanagement, schadekostenbeheersing, netwerkbeheer

Uitgangsprobleem

 • Verzekeringspremies zijn verhoogd met 10% per jaar maar kunnen niet (meer) worden doorbelast aan de eindgebruiker. De Combined Ratio lag ruim boven de 100 en nog steeds stijgend. Reductie van schadekosten zonder in te leveren op het gebied van klanttevredenheid, gerealiseerd door kwalitatief- en financieel sterke bedrijven.
 • Outsourcing / Personeelskosten Het gevoel bij deze leasemaatschappij bestond, dat de personeelskosten in verhouding tot het aantal contracten (te) hoog was Maatregelen:
 • Een toekomstgericht analyse van de leasemaatschappij:Welke maatregelen zouden van toepassing kunnen zijn op het verbeteren van schadeherstel? Wat zou er beter kunnen worden gedaan op het gebied van schadeherstel? In hoeverre kunnen de reparatiekosten worden verminderd, zonder dat dit effect heeft op restwaardes en klanttevredenheid?
 • Oprichter van een eigen “Kasko-Pool”
 • Alle huidige schadeherstelbedrijven werden geauditeerd en gecertificeerd:Alle processen en processen, procedures, vaardigheden en personele capaciteiten werden binnen de onderneming geëvalueerd. Hiermee waren de verbeterpunten geïdentificeerd. Op basis van de resultaten werd een actieplan voor het Schadenetwerk en afdeling samengesteld . Het doel moest zijn dat klanten niet dienen te betalen voor de inefficiëntie van de schadeherstelbedrijven. Maar wel dat de schadeherstelbedrijven hun geleverde diensten en services volledig betaald krijgen. Zij moeten ook in staat zijn om het beste uit de relatie te krijgen, zodat ze concurrerend en investeringsbereid blijven => duurzame samenwerking.
 • Schadekosten te beheersen (gedetailleerde kostenramingen werden beoordeeld)
 • Netwerkbeheer: Naleving van de verbeteringen van de partnerbedrijven werd gewaarborgd door regelmatig herhaalde controles. Indien nodig werden ook nieuwe partners geworven.
 • Managementrapportages: De klant ontving periodiek rapportages met daarin de ontwikkelingen en relevante KPI’s.

Wat er bereikt werd:

 • Eine Analyse der Leasinggesellschaft unter zukunftsorientierten Gesichtspunkten:
  Was könnte im Bereich Schadensmanagement besser gemacht werden? Um wie viel könnten die Reparaturkosten sinken? Welches monetäre Einsparpotential steckt hinter den Abläufen?
 • Gründung eines eigenen Kaskopools.
 • Alle derzeitigen Partnerbetriebe wurden auditert: Sämtliche Prozesse und Abläufe, Reparaturwege, Werkzeuge, Qualifikationen und Personallösungen wurden bewertet und Verbesserungspotentiale ermittelt. Anhand der Ergebnisse wurde für die Betriebe eine Aktionsliste erstellt. Das Ziel sollte sein, dass Kunden nicht für die Ineffizienz der Betriebe zahlen müssen und Betriebe ihrerseits auch alle erfolgten Leistungen und Services berechnen. Sie sollen ebenfalls das Beste aus der Geschäftsbeziehung holen können, sodass sie wettbewerbs- und investitionsfähig bleiben => nachhaltige Zusammenarbeit. Die Motivation, effizienter – und dadurch auch für den Auftragskunden günstiger – zu arbeiten, sollte aus dem Willen stammen, auch selbst mehr zu verdienen, und nicht aus der Angst heraus, den Kunden zu verlieren => win-win.
 • Schadenkostenkontrolle (eingehende Kostenvoranschläge wurden überprüft)
 • Netzwerkverwaltung: Die Einhaltung der Verbesserungen der Partnerbetriebe wurde durch regelmäßig wiederholte Audits überwacht; bei Bedarf wurden auch neue Partner akquiriert. Die Verträge wurden verwaltet und die optimale Anzahl an funktionierenden Partnerbetrieben geschaffen.
 • Managementreports: Der Auftraggeber wurde regelmäßig anhand sich wiederholender Berichte über die Entwicklung informiert.

Was wurde erreicht:

 • 21% reductie in reparatiekosten binnen 3 jaar.
 • 12% reductie in de overheadkosten.
 • 2% stijging van de opbrengst bij de schadeherstelbedrijven.


 • Een stabiel netwerk waarbij het woord “Partner” weer inhoud kreeg! .